top of page

Persmededeling Samen Anders 13/01/2022

Gouverneur geeft oppositie gelijk: nieuw gemeentebestuur schond bevoegdheidsregels. Eventuele wijziging circulatieplan moet voor de gemeenteraad worden gebracht.

 

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft een klacht, die was neergelegd door Samen Anders-gemeenteraadslid Roel Anciaux over de verplaatsing van de fietsenstalling in Meise-centrum, gegrond verklaard.

 

Dat de bestaande fietsenstalling zou verplaatst worden naar een andere locatie (nl. de busparkeerplaats achter het gebouw aan ’t Verloren Uurke), zat vervat in het circulatieplan dat op 19 juli 2021 door de gemeenteraad en de toenmalige meerderheid van Samen Anders, N-VA en Pro werd goedgekeurd. Het nieuw samengestelde college (LB+ en N-VA) heeft op 11 oktober 2021 echter beslist om deze fietsenstalling te verwijderen en naar een andere deelgemeente over te brengen.

 

Anciaux legde klacht neer bij de gouverneur en deze geeft hem nu gelijk. De gouverneur stelt: “Door de bestaande fietsenstalling niet te voorzien op de in het circulatieplan bepaalde plaats en door deze beslissing dus te nemen in de plaats van de gemeenteraad, heeft het college van burgemeester en schepenen de regels betreffende de bevoegdheidsverdeling tussen de raad en college, bepaald in artikel 40, §1 en §2 DLB, geschonden.”

 

Het nieuwe bestuur zal de verplaatsing van de fietsenstalling naar een andere locatie dan deze voorzien in het circulatieplan dus via de gemeenteraad moeten regelen.

 

“Wij zijn niet naïef”, zeggen Samen Anders-gemeenteraadsleden Roel Anciaux en Marie-Jeanne Thaelemans. “De kans is groot dat het nieuwe bestuur zijn plannen toch gaat doordrijven. We begrijpen echter niet goed waarom want door de handhaving van de blauwe zone is er in Meise-Centrum meer dan genoeg parkeergelegenheid voor auto’s. Wij hopen dus dat de feedback van o.a. de school, de schoolkinderen en de vele inwoners die begaan zijn met een goede fietsinfrastructuur, het bestuur toch nog op andere ideeën kan brengen. De nieuwe locatie voorzien in het circulatieplan is overigens ook voor Onroerend Erfgoed een aanvaardbare optie. Onroerend Erfgoed heeft een negatief advies gegeven voor het grasveldje tussen de beide gebouwen maar de locatie voorzien in het circulatieplan is dus wel degelijk mogelijk. Het enige wat er dus nodig is, is wat goede wil bij het nieuwe gemeentebestuur.” 

Verplaatsing fietsenstalling_1.jpg

Persmededeling Samen Anders 27/10/2021

Op de website van de gemeente Meise lazen we tot onze grote verbazing en verontwaardiging dat het nieuwe schepencollege van N-VA en LB+ beslist heeft om de overdekte fietsenstalling aan de Brusselsesteenweg te verwijderen.

Het betreft de fietsenstalling aan ’t Verloren Uurke die veel gebruikt wordt door leerlingen en leerkrachten van De Leertuin en de Akademie voor Muzische Kunsten. Ook bezoekers (kinderen én volwassenen) van De Muze of de sporthal maken dankbaar gebruik van deze overdekte fietsenstalling.

Hiermee verzaakt het nieuwe bestuur aan de verbintenissen die tijdens de vorige legislatuur (2012-2018, N-VA en CD&V) zijn aangegaan via het burgemeestersconvenant en aan de beloftes gedaan in het klimaatplan (zie https://www.meise.be/product/2397/burgemeestersconvenant). Daarin werd expliciet beloofd dat Meise inspanningen zou doen rond duurzame mobiliteit. Een van de actiepunten daarin was dat “de gemeente zou voorzien in voldoende, kwalitatieve fietsstallingen en fietsvoorzieningen, inzonderheid nabij scholen en sport- of cultuurcentra”. Deze maatregel kreeg toen het label “hoog” op de prioriteitenschaal.

De fietsenstalling die er, mede dankzij de schepenen van Samen Anders, gekomen is, moet nu verdwijnen. Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar omwille van een aantal redenen.

1. Waar Vlaanderen een ambitieus beleid wil voeren ten aanzien van de fiets, een ambitie die concreet vorm gekregen heeft in het Vlaams Fietsbeleidsplan (zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/19859), kiest de nieuwe coalitie expliciet voor parkeervakken. Nochtans heeft Meise op 1 september 2021 een nieuw parkeerbeleid ingevoerd (zie https://www.meise.be/thema/3037/blauwe-zone-meise--en-wolvertem-centrum), waar een nieuwe blauwe zone in het centrum van Meise zorgt voor meer parkeerrotatie en dus meer parkeergelegenheid. Het willen “bijwinnen” van drie extra parkeervakken lijkt dus veeleer een symbolische beslissing te zijn.

Waar Ben Weyts (N-VA) als Vlaams minister van Mobiliteit in 2016 nog aanhaalde dat “fietsen beter is voor de mens, voor het milieu en voor de economie”, kiest onze gemeente ervoor om haar burgers naar de autosleutel te laten grijpen en voorrang te geven aan Koning Auto in plaats van aan de zwakke weggebruiker.

 

2. In het meerjarenplan (zie https://www.meise.be/product/2345/persbericht---191220---meise-stelt-meerjarenplan-2020---2025-voor) was “op een duurzame manier bewegen” een van de doelstellingen die het schepencollege uitwerkte. Een van de projecten die men in deze context concreet zou realiseren was inzetten op veilige schoolomgevingen en verkeersveiligheid in het algemeen. Door deze fietsenstalling te verwijderen, wordt de realisatie van dat project teruggedraaid.

 

3. Bovendien maakt het huidige bestuur komaf met elke vorm van participatie. In datzelfde meerjarenplan staat immers te lezen dat burgers meer betrokken zouden worden bij beslissingen en dat deelnemers aan participatieprojecten zouden feedback krijgen. Uit navraag door Samen Anders blijkt dat geen enkele stakeholder (scholen, culturele organisaties en andere belangengroepen) van deze beslissing op de hoogte is gebracht.

Men zegt wel eens: stilstaan is achteruitgaan. Maar de nieuwe coalitie van N-VA en LB+ lijkt voluit te kiezen voor meteen achteruitgaan.

Historiek

veilige schoolomgeving en fietsenstalling

op het plein van de Muze. 

Fase 1

Na de participatieavonden in 2019 met de bevolking werd samen met de administratie en de schepenen van N-VA, Samen Anders en Pro een meerjarenplan opgesteld en goedgekeurd.

Aangezien Meise onder het Vlaams gemiddelde scoort voor het fietsgebruik, werd beslist om het fietsen in onze gemeente te stimuleren en werk te maken van veilige schoolomgevingen.

Fase 2

Na overleg met het oudercomité, de schooldirectie van De Leertuin en de Akademie voor Muzische Kunsten werd een plan ‘Veilige schoolomgeving’ opgesteld.  Dit plan werd ook ingediend bij de Vlaamse overheid om 50% subsidies van de kostprijs aan te vragen. Het plan werd goedgekeurd en de subsidies werden toegekend.

 

De visie achter het plan

De leerlingen te voet of met de fiets zouden via de parking langs de as Brusselsesteenweg/De Muze naar de school komen en de kinderen die met de auto worden gebracht zouden via de kiss-and-rideparking van het zwembad (Nieuwelaan) naar de school komen. Via de schoolstraat werd de parking langs de Brusselsesteenweg autovrij gemaakt ten voordele van de stappers en de trappers. De fietsers kregen een veilige overdekte fietsstalling want er was nood aan meer fietsstalplaatsen kort bij de schoolingang.

 

De uitvoering van het plan

Voor het Agentschap Onroerend Erfgoed was de plaats van de inplanting van de fietsenstalling geen probleem: “De plaats van de fietsenstalling doet geen afbreuk aan de erfgoedwaarden van het beschermde dorpsgezicht” (juli 2020). Het plan werd door het voormalige schepencollege goedgekeurd en uitgevoerd.

Bij de bespreking van het circulatieplan voor Meise-centrum stelde N-VA als voorwaarde tot goedkeuring ervan dat fietsenstalling zou verplaatst worden. Om de vrede in de coalitie te bewaren stemden de coalitiepartners Samen Anders en Pro ermee in om de fietsenstalling te verplaatsen naar de parking achter ‘t Verloren Uurke.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde in september 2021 als alternatief de parking aan De Snipper voor. Het nieuwe schepencollege heeft dit advies nu van tafel geveegd met als argument dat door het verplaatsen van de fietsenstalling evenveel parkeerplaatsen worden ingenomen als vrijgegeven. Omwille van deze reden heeft het schepencollege op 07.10.2021 beslist om de fietsenstalling aan de scholen weg te halen en te verplaatsen naar Westrode.

Goedkeuring.jpg
PHOTO-2021-10-28-12-04-12.jpg
image0.jpeg
bottom of page