top of page
BETAALBAAR ONDERWIJS OP MAAT

Onze gemeente investeert al jaren in een ruime waaier aan gemeentelijk onderwijs. Onze kinderen zijn onze toekomst. Hen een goede start meegeven, is een investering in de toekomst.

Ondanks de reeds geleverde inspanningen zijn er nog altijd gezinnen en kinderen die de kostprijs van bijkomende schoolactiviteiten niet kunnen betalen. Zij haken af wanneer extra’s worden gevraagd. In onze gemeente mag er geen sprake zijn van een onderwijssysteem met verschillende snelheden. Sociale achtergrond of financiële draagkracht mag geen reden of basis van discriminatie of onderscheid zijn.

De invoering van de maximumfactuur bood hier een goed antwoord op. We stellen nu echter vast dat sommige scholen – ondanks initiatieven van ouders – niet altijd bij machte zijn om alle normale activiteiten te blijven organiseren. 

“Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen.”

Onze actiepunten voor betaalbaar onderwijs op maat:

 • Als aanvulling op de bijkomende middelen die de scholen al ontvangen via het systeem van de maximumfactuur, komt er een gemeentelijk fonds basisonderwijs. Scholen die steun vragen uit dit gemeentelijk fonds, moeten aantonen dat ze leerlingen hebben die onvoldoende financiële draagkracht hebben om deel te nemen aan de schoolactiviteiten. Een andere voorwaarde is dat ze maatschappelijke schoolprojecten opzetten, bv. rond duurzaam energieverbruik, diversiteit in de maatschappij, druggebruik ...

 • Het gemeentebestuur sluit een convenant af met de scholen in onze gemeente om de armoede aan te pakken. De sociale dienst van het OCMW of gemeente kan tussenkomen in de schoolfactuur, kan helpen bij de aanvraag van studietoelagen of kan bemiddelen tussen school en ouders. Van de school verwachten we dat ze de schoolfactuur zo laag mogelijk houdt.

 • De regels voor schoolmaaltijden en gemeentelijk leerlingenbusvervoer worden opnieuw socialer.

 • Kinderen krijgen een kwaliteitsvolle schoolmaaltijd, bij voorkeur met lokale producten. Kinderen krijgen de mogelijkheid om naast de traditionele maaltijden te kiezen voor vegetarische maaltijden.

 • Investeren in onderwijs betekent ook dat er gestreefd wordt naar kleinere klassen en meer leerkrachten. Klassen waar één leerkracht verplicht is meer dan twintig kinderen te vormen en te begeleiden, moeten vermeden worden.

 • De gemeente zet actief stappen om het aanbod van kinderopvang (voorschoolse, naschoolse en tijdens de schooluren) binnen de gemeente uit te breiden. Ook hier moet het systeem van de maximumfactuur ingang vinden.

 • In het onderwijs moeten vraag en aanbod dichter bij elkaar worden gebracht. Samen Anders blijft daarom voorstander van de jaarlijkse schoolbeurs waar de scholen hun aanbod aan ouders en kinderen kunnen voorstellen.

 • Samen Anders wil het volwassenonderwijs in het Audiovisueel Centrum volop promoten, ook in het kader van de integratie van anderstalige inwoners van onze gemeente. Initiatieven als Café Combine met vrijwilligers om anderstaligen al babbelend en op een laagdrempelige manier Nederlands te laten leren, verdienen verdere ondersteuning.

 • We stimuleren de wisselwerking tussen onderwijs en cultuur. De infrastructuur die tot nu toe quasi alleen voor cultuur- of onderwijsevenementen wordt gebruikt, moet ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor de andere tak: cultuur voor onderwijs en onderwijs voor cultuur.

 • We maken een inventaris van de actuele toestand van alle gemeentelijke schoolgebouwen en stellen een prioriteitenplan op van de noodzakelijke investeringen. Binnen zes jaar moeten alle schoolgebouwen opnieuw in optimale conditie zijn.

 • We breiden, in overleg met de inwoners, de capaciteit in onze basisscholen uit en hebben aandacht voor de mobiliteitsvragen die daarmee gepaard gaan. 
   

bottom of page