top of page
DUURZAAM WERK / WERK IN EIGEN STREEK

Een goed draaiende lokale economie versterkt de leefbaarheid van onze gemeenschap, verbetert de verkeersmobiliteit en creëert werkgelegenheid in eigen streek.

“Het is de taak van de gemeente om het kader te scheppen
waarin ondernemers zich maximaal kunnen ontplooien.”

Onze actiepunten:

 • We richten een gemeentelijk ‘Ondernemerspunt’ op waar startende ondernemers en zelfstandigen alle nodige informatie kunnen inwinnen.

 • We organiseren een lokale banenmarkt. Bedrijven uit de gemeente presenteren op de lokale banenmarkt hun bedrijf, openstaande vacatures, stageplaatsen en opleidingen. Op die manier komen werkzoekenden in contact met lokale bedrijven en vinden zij misschien werk dicht bij huis. Hierbij gaat extra aandacht naar jongeren, kortgeschoolden en 50-plussers.

 • We brengen de werking van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) opnieuw op gemeentelijk niveau en smeden de nodige samenwerkingsbanden met onze buurgemeenten.

 • Ondernemers worden systematisch en tijdig op de hoogte gebracht van alle werken die invloed hebben op hun activiteiten. De gemeente ziet er actief op toe dat ondernemers altijd zo maximaal mogelijk bereikbaar blijven tijdens werken. De gemeente coördineert de doorstroming van alle eventuele klachten naar nutsbedrijven als deze overlast veroorzaken.

 • In aankoopbestekken houdt de gemeente rekening met de kost over de totale levensduur en niet alleen de aankoopkost. Op die manier wordt het voordeel van duurzamere alternatieven beter zichtbaar.

 • Samen Anders wil dat kleine, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen indienen. De marktbevraging is voor ons niet alleen een instrument voor het bekomen van de laagste prijs, maar ook voor het werven van de gepaste kwaliteiten, het behalen van criteria op het vlak van duurzaamheid en eerlijke handel en het realiseren van een circulaire en korteketeneconomie. Daarom wil Samen Anders dat gemeentelijke aankopen die niet vallen onder een openbare aanbesteding, bij voorkeur gericht worden aan lokale leveranciers en lokale producten.

 • Om de sociale dumping via overheidsopdrachten te bestrijden, verwacht Samen Anders dat privépartners in aannemingscontracten de in België toepasselijke minimumlonen uitbetalen en arbeidsvoorwaarden respecteren.

 • Ook voor land- en tuinbouw promoot Samen Anders de korteketeneconomie. We ondersteunen biolandbouw en zelfoogstboerderijen. We ondersteunen of organiseren een boerenmarkt waar boeren uit de buurt hun producten rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen.

 • De gemeente herwaardeert de markten (buurt-, rommel- , ambachts- en boerenmarkten).

 • De gemeente stimuleert de uitbouw van een kringwinkel. Afgedankte spullen krijgen een tweede leven in plaats van duur verwerkt te worden.

 • De gemeente ondersteunt en organiseert repaircafés. Dit zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waarbij mensen elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen, van kledij tot elektronica.

bottom of page