top of page
MODERN MOBILITEITSBELEID DIE NAAM WAARDIG

Samen Anders wil u en uw buren een hogere leefkwaliteit bieden. Cruciaal daarvoor is een ruimtelijk beleid dat uitgaat van een geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur.

Door een andere indeling van de openbare ruimte zorgen we voor een betere doorstroming van het autoverkeer. We optimaliseren de verkeerstromen zodat dorpen dorp kunnen blijven.

Het dorp is opnieuw aan de inwoners. Dorpskernen worden weer leefbaar en aangenaam. De wijken blijven bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Als het van ons afhangt, wordt Meise meer toegankelijk voor alle weggebruikers, ook voor fietsers, voetgangers en mensen met beperkte mobiliteit.

“Samen Anders beschouwt verkeersveiligheid en een goed mobiliteitsbeheer
als een basistaak van de gemeentelijke overheid.”

Onze actiepunten voor de (her)inrichting van het openbaar domein:

 • Openbare ruimtes krijgen brede voetpaden en comfortabele fietspaden.

 • Het onderhoud en herstel van de bestaande voet- en fietspaden is prioritair en het budget daarvoor moet daarom fors omhoog.

 • Waar nodig leggen we ontbrekende verbindingen tussen voet- en fietspaden bij aan.

 • We plaatsen voldoende en veilige fietsstallingen aan elk openbaar gebouw en in de dorpskernen, zodat u uw fiets in alle veiligheid kunt achterlaten. We vragen daarvoor actief subsidies aan, bv. bij de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid.

 • Door een goede bewegwijzering van het bestaande voet- en fietspadennetwerk maken we het meer gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Onze gemeentelijke buurtwegen zijn een essentieel onderdeel van dit netwerk.

 • Veilig wandelen en fietsen doe je best op wegen waar weinig of geen auto’s langskomen. We behouden zogenaamde ‘buurt- of trage wegen’ zo veel mogelijk en moedigen het gebruik ervan door voetgangers en fietsers aan.

 • Een ecoduct tussen het Neromhof en het Leefdaalbos staat ook hoog op onze prioriteitenlijst voor het openbaar domein. De boomcompensatie wordt in de gemeente zelf toegepast.

 • Bij wegwerkzaamheden worden de inwoners en de handelaars van de betrokken straat sneller correct geïnformeerd over de locatie en de vermoedelijke duurtijd van de werken. Een betere communicatie dringt zich echt op. Het moet toch mogelijk zijn om met behulp van digitale communicatiemiddelen veel korter op de bal te spelen?

 

“Kiezen voor openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde
voor het behoud van een groene en leefbare gemeente.”

Onze actiepunten voor een verkeersveiliger en autoluwer Meise:

 • Het herschikken van een snelheidsregime (bv. zone 30 in Meise-centrum of zone 50 op de Kardinaal Sterckxlaan) in een straat of wijk is niet voltooid door alleen maar een nieuw snelheidsbord te plaatsen. Het opleggen van een maximale snelheid moet gepaard gaan met het materieel herinrichten van de straat. Bij dergelijke projecten is inspraak en overleg met alle betrokkenen (inwoners en handelaars) essentieel.

 • Op sommige plekken, bijvoorbeeld verbindingswegen, opteren we voor een variabele zone 30.

 • Laagvliegers en sluipverkeer worden aangepakt om de verkeersveiligheid van de omwonenden te verbeteren. Een hogere frequentie van doelgerichte politiecontroles is hoogstnoodzakelijk, ook in de kleinere straten van onze gemeente.

 • Zwaar en doorgaand verkeer hoort niet thuis in de woonbuurten van onze gemeente. In Wolvertem kunnen een circulatieplan en sensibiliseringacties voor de automobilisten helpen om het dorpscentrum te vrijwaren. Terzelfdertijd moet de gemeente werk maken van de herinrichting van het centrum van Wolvertem om de werk-, woon- en winkelkwaliteit te verbeteren. Ook Meise-dorp heeft nood aan een nieuw circulatie- en mobiliteitsplan.

 • We pakken de verkeersproblemen aan de scholen aan door een andere parking- en verkeersorganisatie.

 • De gemeente richt meer fietsstraten in, vooral op belangrijke fietsroutes en op plaatsen waar inhalen door auto’s gevaarlijk is.

 • De gemeente biedt meer ruimte voor en ondersteunt vormen van autodelen op maat van de gemeente en uw buurt.

 • We willen de combinatie van de herinrichting van de straat met de trajectcontrole. De nadruk moet komen op verkeersveiligheid i.p.v. op winstbejag.

 • De trajectcontroles moet ook het zwaar verkeer dat niet in het centrum mag rijden sanctioneren.
   

Onze actiepunten voor aantrekkelijker openbaar vervoer:

 • Samen Anders ondersteunt alle initiatieven die een verdere uitbouw van het openbaar vervoer in onze gemeente mogelijk maken. Ons streefdoel? Een goede verbinding tussen Meise en de omliggende gemeenten en onze hoofdstad.

 • De komst van de sneltram tussen Boom en Brussel (via het tracé van de A12) zien we als een opportuniteit. We willen de communicatie met De Lijn daarover openbreken, zodat iedereen geïnformeerd is.

 • Sneller ontwerp van het RUP Sneltram, zodat de parking ter hoogte van het station gerealiseerd kan worden.

 • We investeren in goed ingerichte haltes voor wie de bus neemt.

 • Kernen die geen openbaar vervoer hebben moeten terug een aansluiting krijgen, bijvoorbeeld Rossem.

 

Onze actiepunten voor een volwaardig parkeerbeleid:

 • Het parkeerbeleid in het centrum van Wolvertem en Meise steunt op drie pijlers: (1) gratis kort parkeren en betalend lang parkeren, (2) permanent gratis parkeerstroken op de verst van het centrum gelegen parkeerplaatsen, (3) bewonerskaarten (één per gezin) voor bewoners die geen garage of andere privéparkeerplaats ter beschikking hebben.

 • De gemeente creëert bijkomende parkeerplaatsen of gebruikt het bestaande potentieel optimaal. Om de beschikbare ruimte zoveel mogelijk vrij te houden, let de gemeente erop dat bij grote nieuwe bouwwerken altijd voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien.

 • In het centrum van Wolvertem wordt via publiek-private samenwerking (PPS) een ondergrondse parking gebouwd. PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren.

 • In Meise-centrum verbetert de bereikbaarheid van de sneltramparking door de aanleg van een voetgangerstunnel onder de Nieuwelaan.

 • We leggen de parking aan de Muze terug aan om het aantal plaatsen te optimaliseren, de veiligheid te verhogen en de doorstroming van de bezoekers te verhogen.

 • Om middenstanders de mogelijkheid te geven hun leveringen te doen en te ontvangen, kunnen zij en hun leveranciers binnen vast bepaalde uren gratis parkeren.

 • We pakken het parkeren van vrachtwagens op de verbindingswegen van onze gemeente beter aan.
   

bottom of page