top of page
SOCIAAL GEMEENTELIJK WOONBELEID

Een van de meest prangende vragen waarop de inwoners van Meise dringend een antwoord verwachten, is de problematiek van de betaalbare woongelegenheid voor de jongeren, jonge gezinnen en andere inwoners binnen onze gemeente. Dit thema staat al dertig jaar op de politieke agenda. Toch werd er tot op vandaag nog niets concreets verwezenlijkt. Samen Anders wil in dit dossier spijkers met koppen slaan.

Wij zijn daarom voorstander van de uitvoering van een ambitieus programma dat tegen 2025 idealiter uitmondt in de oprichting van een gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij. Deze moet, om de vestigingsmogelijkheden van onze inwoners binnen onze gemeente weer mogelijk te maken, een actieve rol gaan spelen op de woonmarkt.

“Met de gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij
kan de gemeente een betaalbaar woonaanbod uitbouwen
voor inwoners met een lager of middeninkomen.”

 

Onze actiepunten voor een sociaal gemeentelijk woonbeleid:

  • De gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij moet, waar mogelijk, zelf appartementen en woningen aankopen / renoveren / bouwen en deze daarna aan de hand van objectieve toewijzingscriteria (bv. inkomen, x-aantal jaren inwoner van de gemeente, kennis van de Nederlandse taal) ter beschikking stellen van lokale mensen tegen lagere huurprijzen dan dewelke die op de gewone huurmarkt gehanteerd worden.

  • De gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij renoveert verwaarloosde panden om ze daarna via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan sociaal gecorrigeerde prijzen te verkopen aan particulieren.

  • Via de gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij moet onze gemeente kunnen gebruikmaken van haar voorkooprecht.

  • Naast de gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij blijft onze gemeente samenwerken met de bovenlokale sociale woonbureaus.

  • Bij de opmaak van nieuwe verkavelingen binnen onze gemeente wordt minstens 20% van de kavels voorbehouden voor sociale woondoeleinden en wordt er plaats voorzien voor een groene plek / speelpleintje.

  • We moedigen andere woonvormen aan zoals zorgwoningen, cohousing en kangoeroewoningen.

  • Er zijn, ook in onze gemeente, nog altijd speculanten die hun huizen bewust en met oog op winst laten leegstaan en zelfs laten verkrotten. De gemeente heeft de plicht deze mensen met voldoende hoge belastingen op leegstand en verkrotting voor de keuze te plaatsen: ofwel brengen ze hun panden op de markt, ofwel staan ze een deel van de beoogde winsten af aan de gemeenschap.

  • De gemeente moet een voldoende hoge belasting heffen op bouwrijpe kavels die niet bebouwd zijn. Alleen natuurlijke personen die kunnen aantonen dat ze deze kavels bewaren ten gunste van hun kinderen, kunnen hierop vrijstelling verkrijgen.

 

bottom of page