top of page
GOED EN VERANTWOORD FINANCIEEL BELEID 

De ‘gemeentebestuurders’ beheren het geld van de inwoners. Om weldoordacht te investeren in het algemeen belang is een globale visie vereist. Ondanks de torenhoge gemeentelijke belastingen is de gemeentekas leeg! Samen Anders is niet te beroerd om de bevolking hierover de harde waarheid te vertellen en drastische keuzes te maken.

“Lokale bedrijven en middenstanders creëren werk en welvaart in de gemeente. Samen Anders wil hen hiervoor belonen.”

 

Onze actiepunten voor een verantwoord financieel beleid:

  • Door het niveau van de huidige personenbelasting en de onroerende voorheffing is een nieuwe belastingverhoging voor Samen Anders onbespreekbaar.

  • We willen onze gemeente runnen als een efficiënte organisatie, en haar werking kritisch in vraag stellen. Op geregelde tijdstippen willen we daarom de werking van de gemeentelijke diensten evalueren en er een kostenbatenanalyse van maken.

  • Ook een kerntakendebat dringt zich op: welke taken behoren eigenlijk tot het takenpakket van een gemeente? We willen u als inwoner een rol laten spelen in dit debat. Waar nodig moet de gemeente zaken durven uitbesteden aan derden en besparen op haar eigen werkingskosten. Samen Anders wil de steeds aangroeiende personeelskosten van de gemeente een halt toeroepen. Onze gemeente moet dringend op dieet!

  • Als het van Samen Anders afhangt, beslist u als burger jaarlijks, op basis van de noden van het moment, mee waarin het bestuur het komende jaar zal investeren. We doen dit op basis van een limitatieve lijst en een bevraging. Het gemeentebestuur reserveert hiervoor jaarlijks een budget.

  • U krijgt medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van wijkbudgetten.

  • Samen Anders pleit voor de oprichting van een ’gemeentelijk investeringsfonds voor duurzame energie’. Via dit fonds kan de gemeente dan uw duurzame energieprojecten (investeringen in zonne-energie, isolatie, enz.) financieel ondersteunen.

  • In aankoopbestekken houden we rekening met de kost over de totale levensduur en niet enkel de aankoopkost. Op die manier wordt het voordeel van duurzamere alternatieven beter zichtbaar.

  • Samen Anders wil dat kleine, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen indienen. De marktbevraging is voor ons niet alleen een instrument voor het bekomen van de laagste prijs, maar ook voor het werven van de gepaste kwaliteiten, het behalen van criteria op het vlak van duurzaamheid en eerlijke handel en het realiseren van een circulaire en korteketeneconomie.

  • De gemeente respecteert de wetgeving rond overheidsaanbestedingen.

 

bottom of page