top of page
OPEN, LUISTEREND EN INTEGER BESTUUR

Samen Anders streeft naar een open bestuur. Overleggen met onze medebewoners is voor ons geen ijdel woord: we doen het zoveel mogelijk, liefst elke dag. Dat doen we vóór de eindbeslissing is gevallen, niet erna. Zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming betrekken, verhoogt de kans dat de uiteindelijke beslissingen ook echt door de gemeenschap gedragen worden.

Met een ‘open’ gemeente bedoelen we ook een bereikbare gemeente. Samen Anders staat voor een betere en snellere communicatie tussen inwoners en bestuur. Zo kunnen meer inwoners het dagelijks bestuur volgen en beïnvloeden.

In het Meise dat wij voor ogen hebben, neemt het schepencollege in volledige onafhankelijkheid beslissingen. Het laat zich daarbij alleen leiden door het algemeen belang. Niet het eigenbelang van mandatarissen of van bepaalde vrienden- en lobbygroepen telt, wel het algemeen belang van alle inwoners van de gemeente.

Het integriteitsbeleid dat Samen Anders nastreeft, is een tweesporenbeleid. We hebben de ambitie om enerzijds het moreel bewustzijn aan te scherpen en anderzijds de regels uit de deontologische code te doen handhaven en schendingen te beteugelen.

“Met Samen Anders krijgt u meer grip op wat het gemeentebestuur beslist.”

 

Onze actiepunten voor een open en luisterend bestuur:

 • Informatie- en overlegvergaderingen worden een normale schakel in het beslissingsproces i.p.v. de uitzondering. We maken van ‘mededelingsvergaderingen’ echte overleg- en inspraakvergaderingen. Op basis daarvan kan het gemeentebestuur onderbouwde beslissingen nemen. Indien mogelijk organiseren we ook dergelijke inspraakmomenten in WZC en De Spil zodat ook die inwoners hun input kunnen geven.

 • We steunen het idee van de Burgerraad.

 • We stellen de gemeenteraad open voor iedereen, waardoor deze vergadering een sociaal overlegmoment wordt. Als inwoner krijgt u de kans om eigen punten, de zogenaamde ‘inwonerspunten’, zelf op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen én daarover een stemming te vragen. Goede ideeën in verband met onze gemeente mogen niet langer het exclusieve gebied van enkele politici zijn.

 • Wie wil, kan de zittingen van de gemeenteraad thuis via het internet volgen.

 • Kleinschalige initiatieven van wijkcomités en buurtorganisaties krijgen meer ondersteuning. Via de toekenning van heuse ‘wijkbudgetten’ en via logistieke ondersteuning krijgt u als inwoner de kans om zelf initiatieven te nemen. Zo verkleinen we de afstand tussen de inwoners en het gemeentebestuur en vergroten we de interactie tussen inwoners van eenzelfde buurt. Ons doel? Het ‘wij-gevoel’ binnen onze gemeente versterken!

 • We herwaarderen de gemeentelijke adviesraden (milieuraad, gelijkekansenraad, sportraad, seniorenraad, enz.). Er zijn al inwoners die in deze raden zetelen, maar het kan beter. We vragen inwoners van onze gemeente om hun specialisatie in deze raden te delen waardoor het advies een groter gewicht kan krijgen dan vandaag het geval is. Gaat het bestuur toch tegen het advies van een adviesraad in, dan motiveert het op een ernstige manier waarom het dit advies niet volgt en gaat het eventueel in debat.

 • Via het internet delen we nuttige informatie rechtstreeks met de inwoners. We vormen de bestaande gemeentewebsite verder om tot een volwaardig digitaal loket waar u allerlei standaarddocumenten kunt downloaden en antwoorden vindt op veel vragen.

 • Via een gemeentelijke digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in belangrijke dossiers. Zo kunt u tijdig aan de alarmbel trekken als er volgens u iets fout loopt. Een voorbeeld? Bij wegwerkzaamheden worden de inwoners en handelaars van de betrokken straat sneller correct geïnformeerd.

 • Het buurtnetwerk Hoplr optimaliseren en beter introduceren bij de inwoners.

 

Onze actiepunten voor een integer bestuur:

 • De leden van het college van burgemeester en schepenen houden zich aan de meest strikte integriteitsnormen alsook de leden van de gemeenteraad.

 • Mandatarissen vermijden situaties waarin belangenvermenging of een schijn van belangenvermenging zich kan voordoen. Integer handelen staat immers niet gelijk aan louter wettelijk handelen. Een handeling of beslissing kan perfect legaal zijn maar toch in strijd met de integriteitsregels. De kernvraag is dus niet: mag het of mag het niet, maar wel: is het goed om zo te handelen? Gemeenteraadsleden en leden van het schepencollege die rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben in dossiers, onthouden zich van inmenging en nemen geen beslissingen in deze dossiers.

 • We moderniseren de deontologische code voor de leden van de gemeenteraad en het schepencollege. Daarin staan de integriteitsregels die de mandatarissen en personeelsleden moeten respecteren.

 • We koppelen aan de deontologische code een rapporteringsverplichting voor nevenactiviteiten zodat mogelijke belangenvermenging vroegtijdig opgespoord kan worden (ook door het bestuur).

 • Leden van het schepencollege hebben alleen contact met derden via de administratie of in het bijzijn van een ambtenaar.

bottom of page