top of page
LEEFBAARHEID

Samen Anders koestert het landelijke en groene karakter van Meise en zijn deelgemeenten: een geheel van dorpskernen in de groene Vlaamse rand, waar kinderen op straat kunnen spelen en iedereen te voet of met de fiets zijn boodschappen kan doen in een bloeiend centrum.

We wensen de opkomende verstedelijking te stoppen en schuiven een woonbeleid naar voor dat rekening houdt met de draagkracht van onze gemeente. Nieuwe, grote en dure appartementsgebouwen? Daar passen we liever voor. Ze leiden mogelijk tot maandenlange leegstand en hebben een te grote impact op onze dorpskernen. Waar er volgens ons wel nood aan is? Betaalbare alternatieven voor jonge gezinnen die onze dorpskernen niet overbelasten maar aangenamer maken.

Om te vermijden dat we continu bijkomende open ruimte aansnijden, is het noodzakelijk om de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken.

Uw buurt moet opnieuw een buurt worden waar u zich goed in uw vel voelt, waar u zich ’thuis’ voelt, in alle betekenissen van het woord. Uw straat, wijk of buurt moet opnieuw aan belang winnen en meer zijn dan louter een geografisch element in uw bestaan. Uw buurt moet de plek worden waar kinderen in alle veiligheid kunnen spelen en sporten en waar ouderen gezellig op een bankje kunnen zitten. Daarom moet de gemeente de buurten opnieuw centraal stellen. Mensen samenbrengen: hier ligt nog veel werk voor de gemeente. Buurthuizen kunnen hierin een grote rol spelen.

Maar we zijn als buurt en dorp natuurlijk geen eiland in de wereld. Daarom doen we ook mee met de wereldsolidariteit. We laten het samen-gevoel op elk niveau zien.

Leefbaarheid veronderstelt ook veiligheid. Samen Anders is voorstander van een breed veiligheidsbeleid dat op drie sporen werkt: voorkomen, herstellen en bestraffen. Een progressief veiligheidsbeleid gaat verder dan enkel het beschermen tegen geweld of inbraak. Het pakt integraal alle elementen van onveiligheid aan.

"Het ‘groene’ karakter van onze gemeente behouden, betekent dat duurzaamheid centraal staat.”

Onze actiepunten voor een leefbare gemeente:

 • We kiezen voor een kwalitatieve kernversterking en -verdichting waarbij basisvoorzieningen (o.a. winkels) en openbaar vervoer nabij en bereikbaar zijn. We houden daarbij rekening met de draagkracht van de omgeving, respect voor het bestaand erfgoed, publieke ruimte en groen.

 • We passen de ruimtelijke uitvoeringsplannen aan zodat het landelijke karakter van de dorpskernen kan blijven bestaan.
  We willen ook eisen stellen aan de architectonische kwaliteit van de gebouwen die bijgebouwd worden.

 • In het debat over het woonbeleid maken we meer plaats voor het advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Het bestuur moet dat advies volgen, tenzij een afwijking na een gevoerd debat noodzakelijk blijkt.

 • Het gemeentebestuur richt waar nodig opnieuw buurthuizen op en geeft deze voldoende werkingsbudget en ondersteuning zodat ze hun sociale rol van bruggenbouwer kunnen opnemen.

 • De gemeentelijke diensten ondersteunen actief de organisatie van wijk- en dorpsfeesten.

 • We herwaarderen de pleintjes, zodat jong en oud opnieuw kunnen genieten van de beschikbare open ruimte.

 • We verhogen het gemeentelijk budget voor jeugdwerking en meer kleinschalige projecten die leiden tot meer speel- en sportterreinen dicht in de buurt. Jongeren moeten in hun eigen buurt terechtkunnen om te ravotten, te sporten of gewoon wat te chillen. Om diezelfde reden moet een buurthuis voor jongeren van ons een plaats behouden in een centrum van een dorp.

 • We investeren actief in een netwerk van trage wegen, niet enkel voor recreatief gebruik, maar ook functioneel. De gemeente herwaardeert, onderhoudt en vernieuwt daarom bestaande trage wegen, voorziet trage wegen bij nieuwe ontwikkelingen en investeert in ‘missing links’.

 • We stimuleren het gebruik van het bestaande voet- en fietspadennetwerk door een betere bewegwijzering.

 • Wandelaars moeten op geregelde plaatsen kunnen genieten van wat rust op een bank.

 • We verbeteren de netheid van straten en pleintjes.

 • We doen alles om de verkoop van het oude Gemeentehuis van Wolvertem te voorkomen zodat het ontmoetingscentrum wordt voor de bewoners.

 • We zetten geen landbouwgrond om in bouwgrond.

 

“In een buurt waarin iedereen zich thuis voelt, werken we samen om elkaar te ondersteunen.”

Onze actiepunten voor een gastvrije gemeente:

 • Samen Anders stimuleert en organiseert de dialoog tussen de inwoners van Meise, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische of culturele achtergrond. We leggen de nadruk op de kracht en de verrijking van verschillen en diversiteit zodat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente.

 • We heten nieuwe inwoners welkom in onze Vlaamse gemeente en ondersteunen anderstaligen op een positieve manier bij het leren van de Nederlandse taal en in hun zoektocht naar een plek binnen onze vele socioculturele verenigingen.
  We organiseren een infodag waarbij alle 
  verenigingen zich voorstellen aan o.a. de nieuwe bewoners.
  Zij krijgen ook een aantal cheques om een voorstelling bij te wonen.

 • We brengen diensten zoals het OCMW, het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap (PWA) en een infopunt i.v.m. kinderopvang en dagopvang van senioren en mensen met een beperking onder in een sociaal huis. Dat sociaal huis kan eventueel zelfs uitgebreid worden met een wijkgezondheidscentrum. In het sociaal huis vindt u als inwoner niet alleen informatie, maar ook een luisterend oor. Waarom niet onderzoeken of er nog plaats is op de site van De Spil, zodat het café daar ook als ontmoetingsplek kan dienen?

 • We geloven in de kracht van lokale bedrijven, kmo’s en zelfstandigen. Bedrijven die tussen de mensen staan, verdienen aanmoediging. Een supermarkt die zijn steentje bijdraagt, door bijvoorbeeld producten thuis te leveren aan mensen die niet mobiel zijn, belonen we daarvoor. We moedigen bedrijven aan om de jeugdwerking, de lokale sportclubs en het Fairtrade-label te ondersteunen. Zo bevorderen we een gemeenschapsgevoel waar iedereen bij wint.

 • We ondersteunen een breed toegankelijk cultuurbeleid binnen de gemeente. Naast de activiteiten van o.a. de Muze van Meise, de muziekacademie en de gemeentelijke bibliotheek optimaliseren wij het gebruik van het Cultuurhuis. We stimuleren het aanbod van culturele evenementen in alle deelgemeentes. 

 • Het Verloren Uurke wordt gerenoveerd en terug ter beschikking gesteld van de creatieve verenigingen.

 • Samen Anders onderschrijft het Bibliotheekcharter. De bibliotheek is een basisdienst waar elke burger recht op heeft. Wij willen dat het gemeentebestuur blijft investeren in de bibliotheek. Zo dragen we bij aan een warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting.
   

Onze actiepunten voor een solidaire gemeente:

 • We zetten in op een vroegere opsporing van armoede en kansarmoede. Eens gedetecteerd kiezen we voor een persoonlijke aanpak. Voor ons zijn mensen in de eerste plaats mensen en geen dossiers.

 • De oplaadterminal voor energiebudgetkaarten maken we 7d/7d en 24u/24u bereikbaar en we plaatsen hem zo dat mensen zonder stigmatisering hun kaart kunnen opladen.

 • Er komen sociale tarieven voor een brede waaier aan basisvoorzieningen, bv. nutsvoorzieningen, schoolkosten, ...

 • We betrekken kansengroepen meer bij cultuurbeleving, o.a. door een diverse programmatie en door samen te werken met verenigingen tegen armoede.

 • We stimuleren mensen in armoede om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, o.a. door de de UiTPAS en de vrijetijdspas te promoten.

 • We verhogen het bestaande budget voor ontwikkelingssamenwerking en bieden de gemeentelijke organisaties voor wie wereldsolidariteit een dagelijkse zaak is, betere ondersteuning.

 

Onze actiepunten voor een groene gemeente:

 • We beheren parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologische manier. We volgen daarbij de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer. Rekening houdend met de maatschappelijke noden van de parkgebruiker, behouden en versterken we de natuurwaarden en beschermen we het leefmilieu.

 • We brengen meer groen in het straatbeeld en meer laanbomen bij het herinrichten of aanleggen van nieuwe straten om het residentieel karakter van onze deelgemeentes te behouden.

 • We belonen mensen die actie ondernemen om zwerfvuil terug te dringen of een pleintje of straat onkruidvrij te maken. We investeren ook in bijkomende camara's in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.

 • We ondersteunen de natuurverenigingen bij aankoop van natuurgebieden via een subsidiebudget dat we opnemen in de begroting.

 • De gemeente blijft inzetten op het steriliseren / castreren / chippen van katten. Projecten waarbij verwilderde huiskatten worden gevangen, gesteriliseerd / gecastreerd en teruggeplaatst, krijgen financiële ondersteuning.

 • We voeren het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Neromhof verder uit. Dat RUP stelt een uitbreiding van het park voorop.

Onze actiepunten voor een klimaatvriendelijke gemeente:

 • We maken de gemeentelijke gebouwen energieneutraal tegen 2030.

 • We plaatsen in Meise ‘slimme’ energiezuinige straatverlichting.

 • De gemeente laat een vooronderzoek doen waarmee mogelijke locaties voor alternatieve energie in kaart worden gebracht.

 • Bij nieuwe verkavelingsaanvragen stellen we duurzaamheid en ecologie meteen voorop in de ontwikkeling.

 • Investeringsprojecten in duurzame energie hebben recht op meer en hogere financiële premies.

 • We voeren het Klimaatplan Meise uit en sturen bij waar nodig.

 • We stimuleren het gebruik van de fiets door acties zoals ‘Zo Dichtblij’ (de opvolger van ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’).

 • We bieden meer ruimte voor en ondersteunen vormen van autodelen op maat van de gemeente en uw buurt.

 • Het aantal publieke laadpalen met verhoogd worden.

 • We richten één duurzaamheidsloket op waar iedereen terechtkan voor alle informatie over duurzaam wonen en bouwen, de toekenning van subsidies, samenaankoop van energie en energiebesparende investeringen (bv. dakisolatie).

 • Via samenaankoopacties geeft de gemeente een positieve impuls aan sociale-economieprojecten.

 

Onze actiepunten voor een veilige gemeente:

 • De wijkagent wordt uw aanspreekpunt in uw buurt.

 • Het netwerk van camera’s voor nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) wordt verder uitgebreid.

 • De gemeente ondersteunt inwoners die een buurtpreventienetwerk (BPN) willen oprichten. In een BPN werken inwoners uit een bepaalde buurt samen met de lokale politie.


   

bottom of page